تولید

موارد و فرصت های شغلی در حوزه تولید از قبیل کارگر، کنترل کیفیت، راه انداز خطوط تولید، برنامه ریزی، اپراتور و …