بازرگانی، تدارکات و تامین

موارد و فرصت های شغلی حوزه تامین از قبیل مسیول خرید، مدیر بازرگانی، ترخیص و گمرک و …